Ogólne Warunki i Zasady

Artykuł 1 – Zastosowanie
1.1 Oprócz warunków i zasad zamieszczonych na stronie internetowej, poniższe Ogólne Warunki i Zasady obowiązują i tworzą część wszystkich ofert dotyczących cyfrowych i innych usług internetowych świadczonych przez R&D Media za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej (‘Operator’), z którym użytkownik końcowy zawarł umowę (“Subskrypcja na usługi telefonii komórkowej”)(niezależnie od tego czy usługi te są opisane lub czy są są opisane w szczególach w niniejszych Warunkach i Zasadach). Cyfrowe i inne usługi internetowe świadczone przez R&D Media obejmują gry, wiadomości tekstowe, pliki dźwięków i/lub obrazów i/lub podobne usługi (”Usługi”) które są dostarczane poprzez sieci Operatora poprzez wiadomości tekstowe (‘SMS’), technologii pakietowego przeyłu danych (“GPRS”) i/lub usług trzeciej generacji (‘3G).

Artykuł 2 – Świadczenie usług
2.1 Użytkownik końcowy zamawia usługi od firmy R&D Media. Usługi są dostarczane użytkownikowi końcowemu poprzez usługi i sieć Operatora.

Artykuł 3– Opłaty
3.1 Oferty oraz ceny podane w reklamach lub na stronie www.glomobi.com (‘Strona internetowa’) nie są wiążące, poza przypadkami, w kórych treść oferty wyraźnie stanowi inaczej.
3.2 Opłaty za Usługi dotyczące (i) subskrypcji Usług oraz (ii) zamówień jednorazowych są wymienione w dziale ‘Szczególne Warunki i Zasady”. Opłaty będą naliczane przez Operatora lub pobierane z konta użytkownika końcowego w przypadku subskrypcji typu prepaid.Użytkownik końcowy wyraża na to świadomą zgodę i zapewnia, że Opłaty będą możliwe do pobrania.
3.3 Opłaty mogą być naliczane za każdą wiadomość wysłaną lub otrzymaną, w zależności od rodzaju wiadomości i/lub metody płatności. Standardowe opłaty za wysyłanie SMS (np. wiadomości tekstowych) wskazane przez Operatorów dotyczą wszystkich wiadomości wysłanych lub otrzymanych. Pobierane mogą być również pojedyncze opłaty rejestracyjne. Więcej informacji na temat wysokości i sposobów pobierania opłat za użytkowanie usług w danym kraju znajduje się w dziela FAQ (“Często zadawane pytania”) i/lub w “Warunki i Zasady Użytkowania”).

Artykuł 4 – Zmiany cen
4.1. R&D Media ma prawo do zmiany cen w dowolnym momencie po uprzednim zamieszczeniu informacji na Stronie internetowej. Użytkownicy końcowi korzystający w danym momencie z usług zostaną poinformowani o zmianie cen poprzez SMS tydzień przed planowaną zmianą. Kontynowanie korzystania z usług przez użytkowników lub dokonanie rejestracji po zmianie cen jest równoznaczne z akceptacją zmian cen.

Artykuł 5- Nagrody
5.1 Kampanie z tą samą nagrodą mogą być reklamowane za pomocą stron docelowych, które mogą różnić się w zakresie projektu (kolor/wygląd i odbiór).
5.2 Ta sama kampania z tą samą nagrodą może być reklamowana w Internecie na różnych urządzeń końcowych takich jak computer, telefon komórkowy, tablet itd.
5.3 By uzyskać prawo do wygrania nagrody, użytkownik końcowy musi zgromadzić co najmniej 5000 punktów. Minimalna liczba użytkowników musi wynosić co najmniej 100.
5.4 Wybrów zwycięzcy jest nadzorowany przez akredytowanego notariusza.

Artykuł 6 – Zaprzestanie świadczenia usług
6.1 Sposoby zaprzestania świadczenia usług wymienione są w Warunkach i Zasadach Użytkowania. Świadczenie usług może zostać zakończone jedynie w sposób opisany w Warunkach i Zasadach Użytkowania.
6.2 Świadczenie usług zostaje zakończone jedynie w przypadku, gdy użytkownik końcowy otrzyma wiadomość tekstową potwierdzającą zakończenie świadczenia usług. Koszt wysłania takiej wiadomości nie przekracza kosztów wiadomości tekstowej.
6.3 Firma R&D Media ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia wszelkich usług w przypadku gdy:
(a) użytkownik końcowy nie uiści Opłat w terminie określonym przez Operatota telefonii komórkowej lub
(b) R&D Media
(i) istnieje podejrzenie, że Użytkownik końcowy postępował niezgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami i Zasadami; lub
(ii) na wyraźne żądanie Operatora; lub
(c) prawo, zasady, wytyczne lub działania władz samorządowych uczynią te Usługi w pełni lub częściowo niezgodne z prawej lub niemożliwe do zastosowania; lub
(d) użytkownik końcowy wpływa lub istnieje zagrożenie że może wpływać niekorzystnie na integralność lub funkcjonalność sieci R&D Media w jakikolwiek sposób.
6.4 R&D Media nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do użytkownika końcowego i/lub podmiotów trzecich w związku z zaprzestaniem świadczenia usług,
6.5 W przypadku zaprzestania świadczenia usług, użytkownik końcowy nie jest uprawniony do zwrotu jakichkolwiek usług informacyjnych lub kredytów uzyskanych na drodze subskrypcji. Użytkownik końcowy zachowuje swoje kredyty w przypadku jednorazowej usługi.
6.6 R&D Media nie będzie ponosić odpowiedzialności w stosunku do użytkownika końcowego i/lub podmiotów trzecich w skutek zaprzestania świadczenia usług,
6.7 R&D Media zastrzega sobie prawo do zamiany jakiegokolwiek produktu innym produktem bez wcześniejszego powiadomienia.

Artykuł 7 – Własność intelektualna
7.1 Poza przypadkami gdy niniejsze Ogólne Warunki i Zasady stanowią inaczej, wszelkie prawa autorskie, patenty, znaki handlowe, projekty, wzory i/lub prawa do innej własności intelektualnej dotyczące Usług i/lub Strony internetowej należą do firmy R&D Media, jej dostawców lub innych podmiotów uprawnionych.
7.2 R&D Media udziela użytkownikowi końcowemu ograniczone, niewyłączne, niezbywalne i odwołalne prawo do pobierania, otrzymywania i/lub przeglądania Usług.
7.3 Jesli firma R&D Media wyraźnie nie określi inaczej, zabrania się użytkownikowi koncowemu kopiowania, modyfikowania, wykonywania, przenoszenia, rozprowadzania, sprzedawania i używania pobranych lub otrzymanych produktow, lub używania w jakikolwiek inny sposób pobranych lub otrzymanych Usług, bez uprzedniej pisemnej zgody R&D Media.
7.4 Uzytkownik końcowy zwalnia firmę R&D Media i jej przedstawicieli, zarząd, pracowników, dostawców i podmioty trzecie dostarczające informacji z odpowiedzialności za zniszczenia i zagrożenia oraz ponosi odpowiedzialność w stosunku do firmy R&D Media i jej przedstawicieli, zarząd, pracowników, dostawców i podmiotów trzecich dostarczających informacji za skutki naruszenia praw własności intelektualnej R&D Meida lub podmiotów trzecich, naruszenie niniejszych Ogólnych Warunków i Zasad powstałe w wyniku nieuprawnionego korzystania z naszych usług lub nieuprawnionego postępowania.

Artykuł 8 – Odpowedzialność
8.1. Użytkownik końcowy korzysta z usług i Strony internetowej R&D Media na własną odpowiedzialność. R&D Media podejmie wszelkie działania by zagwarantować nieprzerwane korzystanie z usług. R&D Media nie może zagwarantować, że usługi spełnią oczekiwania użytkownika końcowego, ani że pobranie, odbiór i/lub przeglądanie usług będzie możliwe bez przerw i błędów.
8.2 Użytkownik końcowy uznaje, że w związku z korzystaniem z usług telefonii komórkowej, możliwość nawiązania i/lub utzrymania połączenia oraz jakość połączenia może nie być identyczna lub wystarczająca w każdym momencie i każdym miejscu oraz że
korzystanie z Usług może być zakłócone lub czasowo niedostępne z powodu zakłóceń powstałych w wyniku działań czynników fizycznych (tunele, gory, budynki, itd), modyfikacji lub konserwacji sieci Operatora.
8.3 Jeżeli użytkownik końcowy nie będzie w stanie korzystać z usług sieci w sposób zadowalający w jakimkolwiek momencie, nie uprawani go to do uzyskania zmniejszenia opłat za Usługi lub zwrotu opłat już dokonanych.
8.4 W żadnym wypadku firma R&D Media nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym, ale nie wyłącznie, zainfekowanie lub uszkodzenie sprzętu i/lub oprogramowania, wynikające z korzystania ze Strony internetowej lub Usług, w tym pobranych Usług i sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do wykonania połączenia. Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za zastosowanie środków niezbędnych do uniknięcia tego typu szkód.
8.5 Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny firma R&D Media zostanie zobowiązana do wynagrodzenia użytkownikowi końcowemu jakichkolwiek szkód, wynagodzenie takie w żadnym wypoadku nie przekroczy wartości fakturowej Usługi będącej przyczyną szkód.
8.6 Użytkownik końcowy nie może wysyłać wiadomości, które są zainfekowane i/lub uszkodzone, nielegalne, szkodliwe, grożące, wulgarne, poniżające i odrażające, które naruszają prywatność lub które są w jakikolwiek inny sposób niedopuszczalne dla R&D Media i zwalnia R&D Media z odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane wysłaniem takich wiadomości.
8.7 Użytkownik końcowy musi mieć przynajmniej 18 lat. Jeżeli użytkownik nie jest odpowiedzialny za opłacanie konta telefonu komórkowego lub ma mniej niż 18 lat, do rejestracji i/lub użytkowania usług wymagana jest uprzednia zgoda strony, która opłaca konto telefonu komórkowego (rodzic, opiekun, pracodawca, itd). R&D Media zakłada, iż użytkownik końcowy dokonujący rejestracji i/lub korzystający z usług uzyskał wymaganą zgodę lub zezwolenie od strony opłacającej konto telefonu komórkowego, opiekuna, rodziców itd.

Artykuł 9 – Przetwarzanie informacji
9.1 R&D Media grommadzi i przetwarza ( m.in. gromadzi, przechowuje, przegląda, udostępnia podmiotom trzecim, organizuje i łączy) określone dane osobowe oraz dane dotyczące aktywności użytkownika końcowego.
9.2 R&D Media przetwarza dane użytkownika końcowego jedynie w sposób określony w Polityce prywatności, którą można znależć i pobrać ze Strony internetowej. R&D Media przestrzega w tym zakresie odpowiednich praw prywatności i przepisów. Jako firma międzynarodowa, R&D Media i jej spółki zależne w coraz większym stopniu funkcjonuje poza granicami jednego państwa.
9.3 R&D Media zastrzega sobie prawo do użycia wszystkich danych użytkownika końcowego (numer telefonu komórkowego, adres email itd) do dodatkowych celów promocyjnych.

Artykuł 10 – Regulacje prawne
10.1 Korzystanie z Usług, porozumienia i stron internetowych podlega prawu kraju, w którym kampania jest prowadzona. Niepowodzenie firmy R&D Media w wykonaniu lub wprowadzeniu w życie zasad lub klauzuli zawartej w Ogólnych Warunkach i Zasadach nie stanowi podstaw do rezygnacji z tych zasad lub klauzuli. Jeżeli klauzula zawarta w Ogólnych Warunkach i Zasadach zostanie uznana za nieważne przez sąd okręgowy, strony zgadzają się na to by sąd wpłynął na działania stron opisane w klauzulach, w sposób dozwolony prawnie, przy czym pozostałe klauzule zawarte w Ogólnych Warunkach i Zasadach zachowują swoją ważność.
10.2 Wszelkie spory będą rozstrzygane przed odpowiednim sądem w Amsterdamie.

Artykuł 11 – Postanowienia końcowe
11.1 R&D Media zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Ogólnych Warunkach i Zasadach. Informacje o zmianach będą zamieszczane na Stronie internetowej R&D Media. Kontunuowanie użytkowania lub pobierania sług Gomobi po wprowadzniu zmian jest równoznaczne z zaakceptowaniem tych zmian.
11.2 Niniejsze Ogólne Warunki i Zasady są dostępne do wglądu na żadanie w dowolnym momencie.
11.3. R&D Media Europe B.V. posiada siedzibę w Amsterdamie i jest zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 34233120, VAT nr 817968B040.