Všeobecné Podmínky

Článek 1 – Platnost
1.1 Všeobecné obchodní podmínky uvedené v sekci (“Všeobecné obchodní podmínky”) jsou platnou součástí všech nabídek a transakcí v rámci (online) nabízených (digitálních) služeb, které nabízí R&D Media prostřednictvím sítě jakéhokoli mobilního operátora (dále jen “Operátor”), u něhož má koncový uživatel předplacené (“Mobilní předplatné”) nebo dohodu o předplatném, bez ohledu na to, zda jsou tyto služby popsány dále v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. (Digitální) služby, které (online) nabízí R&D Media, mohou zahrnovat (kromě jiného) také hry, textové zprávy, zvukové a / nebo obrazové soubory a / nebo podobné služby (“Služby Glomobi”), které se poskytují prostřednictvím sítě Operátora pomocí krátkých textových zpráv (dále jen “SMS”), služeb General Packet Radio Services (“GPRS”), služeb Třetí Generace (“3G “), WAP, nebo pomocí jiných prostředků.
1.2 Žádné odchylky od těchto všeobecných obchodních podmínek nebudou uplatněny, s výjimkou těch, ke kterým dá R&D Media výslovný písemný souhlas.

Článek 2 – Dodávka služby Glomobi
2.1 Koncový uživatel požaduje službu(y) Glomobi od R&D Media. Tyto budou dodány koncovému uživateli pomocí R&D Media a sítě operátora.

Článek 3 – Troškovi
3.1 Po zaslání klíčového slova na krátký kód …, koncový uživatel obdrží zprávu jako potvrzení úspěšné registrace pro tuto službu, obsahující první hádanku / otázku k vyřešení. Koncový uživatel může správnou odpovědí na hádanku / otázku. získat body skóre. Koncový uživatel, který bude mít na konci propagace nejvyšší skóre, vyhraje cenu. Jestliže na konci propagace má více účastníků stejný počet bodů, dostanou volnou otázku. Koncoví uživatelé, kteří se nejvíce přiblíží ke správné odpovědi, zvítězí.
3.2 Na konci propagace bude seznam vítězů umístěn na této webové stránce. Prosím, zkontrolujte seznam vítězů v sekci “produkty a ceny”. Výsledky jsou konečné a nepodléhají žádné korespondenci. Vítěz bude osobně kontaktován do 5 pracovních dnů po uzavření propagace, prostřednictvím čísla mobilního telefonu použitého k účasti na službě. Vítěz bude kontaktován po dobu 1 týdne, dvakrát denně. V případě nepřijetí hovoru zaniká nárok na získání ceny. V případě, že výherce nebude možno zkontaktovat, bude volán uživatel s druhým nejlepším skóre.
3.3 Koncový uživatel musí být starší 18 let. Pokud nejste osoba odpovědná za placení účtu za mobilní telefon, nebo jste mladší 18 let, prosím, získejte povolení od plátce účtu za mobilní telefon, rodičů, pěstounů nebo zaměstnavatele předtím, než se zúčastníte služby. Při účasti na službě R&D Media předpokládá, že koncový uživatel získal potřebné povolení, souhlas nebo schválení od plátce účtu za mobilní telefon, pěstounů nebo rodičů.
3.4 Náklady za využívání služby Glomobi jsou uvedeny na této webové stránce v sekci ‘F.A.Q’ (Často kladené dotazy) 3.5 Tato služba není předplacená. Pokud nebudete hrát, tak nebudete dostávat žádné zprávy. Pro více informací nahlédněte do F.A.Q. (často kladených otázek) na webu nebo se telefonicky nebo e-mailem obraťte na náš zákaznický servis. Kontaktní informace najdete na webu pod ‘Kontakty’

Článek 4 – Jak hráta
4.1 Chcete-li objednat službu Glomobi, prosím, přihlaste se pomocí SMS. Pokud narazíte na některou z propagací Glomobi, můžete se zúčastnit služby zasláním SMS s určeným klíčovým slovem na krátký kód. (Např. SMS na <krátký kód=””>).
4.2 Po objednání pomocí SMS obdrží klienti Glomobi zprávu o úspěšné registraci. Tato zpráva obsahuje také první hádanku.
4.3 Koncový uživatel se může rozhodnout odpovědět na hádanku / otázku. Pouze za správné odpovědi sbíráte body. Za nesprávné odpovědi se body nepřipočítávají Po zodpovězení hádanky / otázky bude systém služby průběžně posílat další otázky pokaždé, když odpovíte na předchozí otázky. V případě, že na žádnou otázku neodpovíte, žádné další otázky neobdržíte.
4.4 Můžete hrát tolikrát, kolikrát si budete přát. Pouze správné odpovědi přináší body.

Článek 5 – Ceny
5.1 1Na Glomobi lze vyhrát množství různých cen. Ceny jsou různého druhu, od výrobků až po peněžní výhry. Pokud je v platnosti daň na hazardní hry, R&D Media je povinna odečíst tuto částku od ceny. Kromě toho účastníci mohou být i zahraniční. To znamená, že obyvatelé z různých zemí mohou mít šanci vyhrát stejnou cenu nabízenou v rámci dílčí propagace. R&D Media si vyhrazuje právo nabízet hotovost jako alternativu za kteroukoli cenu, celou nebo její část. Pokud je cena nahrazena hotovostí, pak bude mít stejnou, nebo vyšší hodnotu. Cena musí být přijata tak, jak se nabízí, a je nepřenosná a nedělitelná.
5.2 Pokud se kampaně v době vypršení termínu účastní méně než 50 účastníků, organizátor kampaně Glomobi má právo nahradit propagační cenu jinou cenou minimálně stejné hodnoty. Všechny získané ceny budou dodány na adresy koncových uživatelů do 2 měsíců. Věcná cena bude doručena na platnou adresu koncového uživatele poskytnutou firmě R&D Media, nebo případná peněžní odměna bude převedena na účet vítěze poté, co vítěz poskytne číslo účtu. Veškeré poplatky za poštovné / kurýrní službu nebo bankovní služby uhradí vítěz.
5.3 Pokrytí propagace bude uvedeno pod ‘produkty a ceny’. R&D Media si vyhrazuje právo použít obrázky, fotografie, jména a adresy všech vítězů pro veškeré budoucí propagace, reklamní nebo marketingové účely, bez nutnosti předchozího souhlasu, oznámení, nebo nároku na platbu vítězi (vítězům).

Článek 6 – Poplatky
6.1 Nabídky nebo prohlášení uvedená v reklamách nebo na (“Webu”) www.Glomobi.com, jsou nezávazná, pokud není výslovně písemně uvedeno jinak
6.2 Za každou zprávu, přijatou nebo odeslanou, může vzniknout poplatek v závislosti na typu zprávy a / nebo na způsobu účtování. Na všechny odeslané a přijaté zprávy lze uplatnit standardní sazby stanovené operátorem na odesílání textových zpráv. Sazby a způsoby účtování za využívání služby v určité zemi lze nalézt v sekci F.A.Q. (Často kladené otázky). Koncový uživatel hradí všechny odeslané i přijaté zprávy. Sazby za používání této služby lze nalézt na této webové stránce v sekci ”Způsoby platby.”
6.3 Na těchto stránkách najde koncový uživatel ceny za účast na této službě. V případě pravidelného odběru operátor odečítá poplatky z účtu koncového uživatele, v případě předplaceného odběru se poplatky odečítají od kreditního zůstatku koncového uživatele. Koncový uživatel tímto výslovně uděluje svůj souhlas s poplatky a zavazuje se platit náklady vzniklé účastí na službě R&D Media v plné výši. Po vzájemné dohodě je dále možno sjednat placení poplatků alternativními způsoby (například pomocí kreditní karty).

Článek 7 – Změny cen
7.1 Společnost R&D Media je oprávněna po předchozím oznámení na webových stránkách kdykoli změnit kterékoli a všechny sazby za službu.

Článek 8 – Duševní vlastnictví
8.1. Není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, všechny patenty, autorská práva, značky, výkresy, vzory a / nebo jiné druhy (duševního) vlastnictví týkající se služeb Glomobi a / nebo webových stránek patří firmě R&D Media, jejich distributorovi, nebo dodavateli
8.2 R&D Media tímto uděluje koncovým uživatelům omezené, nevýhradní, nepřenosné a odvolatelné uživatelské oprávnění na stahování a / nebo prohlížení služby (služeb) Glomobi.
8.3 Pokud R&D Media výslovně neuvádí jinak, koncovému uživateli se výslovně zakazuje reprodukovat, upravovat, zpětně analyzovat, pronajímat, půjčovat, předávat, duplikovat, předvádět, přenášet, distribuovat, prodávat, překupovat, vytvářet odvozené produkty nebo jakýmkoli jiným způsobem používat stažené nebo získané služby Glomobi celé, nebo jejich části jiným způsobem, nebo pro jiné účely, než které firma R&D Media výslovně povoluje.
8.4V případě porušení Smluvních podmínek nebo podmínek hry, které vznikne neoprávněným použitím služeb Glomobi nebo činností na internetových stránkách, koncový uživatel odškodní a zprostí odpovědnosti firmu R&D Media, její úředníky, ředitele, zaměstnance, dodavatele a jakékoli třetí poskytovatele informací a převezme odpovědnost vůči firmě R&D Media jejím úředníkům, ředitelům, zaměstnancům, dodavatelům a jakékoli třetí straně poskytující informace za následky porušení práv na duševní vlastnictví firmy R&D Media nebo třetích stran

Článek 9 – Odpovědnost
9.1 Koncový uživatel využívá služby a webové stránky Glomobi na vlastní nebezpečí. Koncový uživatel musí používat kompatibilní mobilní telefon, hardware, software, nebo jiná zařízení, a zajistit, aby byly v provozuschopném stavu a vhodné pro služby Glomobi. R&D Media nezaručuje, že služby Glomobi splňují požadavky koncového uživatele, ani že stahování, příjem a / nebo prohlížení služeb Glomobi neobsahuje výpadky nebo chyby.
9.2 Koncový uživatel bere na vědomí, že mobilní telekomunikační služby, jako jsou služby Glomobi, podléhají schopnosti navázat a / nebo udržovat spojení, a že kvalita připojení nemusí být na každém místě a v každém čase stejná nebo dostatečná, a že Glomobi služby mohou být negativně ovlivněny nebo dočasně nedostupné z důvodu poruchy způsobené fyzikálními faktory (tunely, hory, budovy atd.), nebo změnami či údržbou sítě operátora.
9.3 Pokud účastníci nebudou schopni kdykoli nepřetržitě využívat služby Glomobi, nevzniká v žádném případě jakýkoli nárok na snížení poplatků za služby Glomobi, ani nárok na vrácení již zaplacené platby.
9.4 Jakoukoli objednávku nebo stažení služeb Glomobi činí koncový uživatel na vlastní nebezpečí a je si vědom toho, že R&D Media za žádných okolností nenese odpovědnost za jakékoli vzniklé škody, včetně zavirování, ztráty dat nebo poškození hardwaru koncového uživatele, softwaru získaného přístupem k webovým stránkám nebo využíváním služeb Glomobi nebo stahování služeb Glomobi, včetně hardwaru a softwaru potřebného k připojení ke službám Glomobi. Koncový uživatel zodpovídá za přijetí nezbytných opatření na zabránění možným škodám tohoto druhu.
9.5 V případě, že R&D Media bude z jakéhokoli důvodu odpovědná za náhradu jakýchkoli přímých nebo následných škod koncovému uživateli, pak tato náhrada za údajné škody v žádném případě nepřesáhne hodnotu služeb Glomobi placených koncovým uživatelem.
9.6 Obsah webových stránek byl sestaven s největší pečlivostí. R&D Media však neposkytuje žádné záruky týkající se charakteru, přesnosti nebo obsahu těchto informací. R&D Media nenese odpovědnost za případné chyby, opomenutí, nepřesnosti, nedorozumění, zpoždění nebo nečitelnost objednávek, nebo oznámení na základě používání internetu, nebo platných informačních zdrojů.
9.7 Koncový uživatel nesmí firmě R&D Media posílat zprávy zavirované, nezákonné, škodlivé, výhružné, vulgární, hanlivé, trýznivé, poškozující soukromí jiných osob, či jiným způsobem nevhodné, jinak odškodní R&D Media za jakékoliv škody přímé nebo následné, způsobené zasíláním těchto zpráv.

Článek 10 – Zpracování dat
10.1 R&D Media shromažďuje a zpracovává za účelem poskytnutí služeb Glomobi koncovému uživateli (např.: shromažďuje, ukládá, prohlíží, poskytuje třetím stranám, organizuje a propojuje) některé osobní a provozní údaje účastníků
10.2 R&D Media zpracovává data koncových uživatelů pouze tak, jak je popsáno v prohlášení o ochraně soukromí, které lze číst nebo stáhnout z webových stránek. R&D Media zpracovává data koncových uživatelů vždy v plném souladu s platnými zákony a předpisy na ochranu soukromí. Jako globální společnost, R&D Media a její dceřiné společností stále více překračují hranice jedné země.
10.3 R&D Media si vyhrazuje právo používat mobilní telefon a e-mailovou adresu koncových uživatelů k propagačním účelům.

Článek 11 – Právní závaznost
11.1 1 Používání služeb Glomobi, dohody a webové stránky podléhají právním předpisům země, ve které kampaň probíhá. Pokud firma R&D Media nebude schopná vykonávat nebo vymáhat žádná práva ani ustanovení všeobecných obchodních podmínek, nevzdává se tím těchto práv ani ustanovení. Pokud bude některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek podle příslušné jurisdikce uznáno jako neplatné, strany přesto souhlasí s tím, že soud by měl usilovat o to, aby toto ustanovení nabylo účinku v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Ostatní ustanovení všeobecných obchodníchpodmínek zůstávají v plné platnosti.
11.2 Jakékoli a všechny spory se budou řešit u příslušného soudu v zemi, ve které se kampaň koná.

Článek 12 – Závěrečná ustanovení
12.1 Tyto obchodní podmínky jsou přístupné k nahlédnutí na R&D Media, a bezplatná kopie bude poskytnuta na požádání.
12.2 R&D Media si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky občas měnit. Změny budou oznámeny účastníkům vyvěšením na webových stránkách R&D Media. Změna provedená tímto způsobem se považuje za přijatou, pokud odběratelé i nadále používají, nebo stahují služby Glomobi po uvedenou dobu ode dne, kdy byla provedena.
12.3 R&D Media si vyhrazuje právo nahradit libovolnou položku jinou položkou podobné hodnoty bez předchozího upozornění.
12.4 R&D Media má sídlo v Amsterdamu, kde je zapsána u Obchodní komory pod číslem 34233120. Veškerou korespondenci týkající se služeb Glomobi, nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek posílejte, prosím, na R&D Media Europe BV na Max Euweplein 32 (1017 MB) Amsterdam, nebo na e-mail [email protected] nebo můžete zavolat 228 880 022.