Opći uvjeti i odredbe

Opći uvjeti i odredbe GLOMOBI

Član 1. –Prava i odgovornosti
Uvjeti i odredbe navedeni na web stranici (‘Uvjeti i odredbe o promociji’ i ‘Uvjeti i odredbe za
korisnike’) uz, dole navedene, Opće uvjete i odredbe se primjenjuju i čine dio svih ponuda za
digitalne i druge usluge koje online pruža kompanija R&D Media putem mreža operatera
mobilne komunikacije (‘Operater’) kod kojih se krajnji korisnik pretplatio (‘Mobilna pretplata’)
(čak i ako usluge nisu opisane ili nisu detaljno opisane u ovim uvjetima i odredbama).
Digitalne i druge usluge koje online pruža kompanija R&D Media uključuju igrice, tekstualne
poruke, zvučne i/ili slikovne datoteke i/ili slične usluge (‘Usluge sadržaja’) koje se dostavljaju
putem mreže Operatera, inter alia putem Tekstualnih poruka (‘SMS’), Općih paketskih
radijskih usluga (‘GPRS’) i/ili Usluga treće generacije (‘3G’).

Član 2. – Promjene cijena i proizvoda
2.1 Postojeći krajnji korisnici će, putem SMS-a, biti informirani sedmicu dana prije primjene
podešene cijene. Ako krajnji korisnici nastave da koriste usluge kompanije R&D Media ili se
registriraju nakon datuma uvođenja promjene cijene, promjena će se smatrati prihvaćenom.
R&D Media zadržava pravo da uvijek bude ovlaštena da primijeni podešavanje cijene nakon
pružanja obavještenja na web stranici.
2.2 R&D Media zadržava pravo da zamijeni proizvod ekvivalentnim alternativnim
proizvodom bez prethodnog obavještenja.

Član 3. – Troškovi
3.1 Ponude ili cijene navedene u oglasima ili na stranici www. Glomobi.com (‘Web stranica’)
nisu obavezne, osim ako ponuda izričito ne navodi drugačije u pisanoj formi.
3.2 Troškove će zaračunati Operater ili će, u slučaju prepaid pretplate, biti opterećen kredit
krajnjeg korisnika. Krajnji korisnik daje izričito ovlaštenje za ove svrhe i garantira da će
Troškovi biti sakupljeni.
3.3 Troškovi se mogu zaračunati za svaku poruku koja je poslana ili primljena, zavisno od
vrste poruke i/ili metode plaćanja. Standardni troškovi slanja SMS-ova (tj. tekstualnih
poruka), kako je naveo operater, su primjenjivi na sve poruke koje su poslane i primljene.
Jedinstvena naknada za registraciju se također može primijeniti. Više informacija o cijenama i
metodama plaćanja za korištenje usluge u određenoj zemlji možete pronaći u Često
postavljanim pitanjima (FAQ) i/ili Uvjetima i odredbama za korisnike.

Član 4. –Dostavljanje Usluga sadržaja
Usluge sadržaja zahtijevaju se od kompanije R&D Media i dostavljaju krajnjem korisniku
putem usluga i mreže Operatera.
Član 5. – Prekid i otkazivanje

Metode prekida dostave usluga sadržaja su navedene u Uvjetima i odredbama za korisnike te
se usluga može prekinuti samo na način utvrđen u Uvjetima i odredbama za korisnike.
Član 6. – Intelektualno vlasništvo

6.1 Osim ako nije drugačije navedeno u ovim Općim uvjetima i odredbama, sva autorska
prava, patenti, trgovačke marke, crteži, modeli i/ili druga prava intelektualnog vlasništva koja
se odnose na sadržaj usluga i/ili web stranice su vlasništvo kompanije R&D Media, njenih
dobavljača i drugih ovlaštenih strana.
6.2 R&D Media garantira krajnjem korisniku ograničeno, neekskluzivno, neprenosivo i
poništivo pravo upotrebe za preuzimanje, primanje i/ili konsultovanja usluga sadržaja.
6.3 Osim ako kompanija R&D Media izričito ne navede drugačije, krajnjem korisniku nije
dopušteno da reproducira, mijenja, izvršava, prenosi, distribuira, prodaje, koristi izvedene
proizvode ili na bilo koji drugi način koristi preuzete ili primljene usluge sadržaja, bez
prethodne pisane saglasnosti za ovu svrhu.
6.4 Krajnji korisnik nadoknađuje štetu i rizike kompaniji R&D Media i njenim službenim
osobama, menadžmentu, zaposlenicima, dobavljačima i pružaocima informacija trećih strana i
prihvata odgovornost prema kompaniji R&D Media i njenim službenim osobama,
menadžmentu, zaposlenicima, dobavljačima i pružaocima informacija trećih strana za
posljedice ili kršenje prava intelektualnog vlasništva kompanije R&D Media ili trećih strana,
za kršenja ovih Općih uvjeta i odredbi koja proističu iz neovlaštene upotrebe naših usluga ili
provedbe.

Član 7. – Obrada podataka i privatnost

7.1 R&D Media zadržava pravo da koristi sve podatke krajnjeg korisnika (broj mobilnog
telefona, adresu e-pošte, itd.) za dodatne promotivne svrhe.
7.2 R&D Media sakuplja i obrađuje (tj., između ostalog, sakuplja, čuva, konsultuje, pruža
trećim stranama, klasificira i povezuje) određene lične podatke i podatke o saobraćaju
krajnjeg korisnika.
7. R&D Media će obraditi podatke krajnjeg korisnika samo u skladu sa vlastitom politikom
privatnosti, koju možete vidjeti i preuzeti sa web stranice. Kompanija R&D Media poštuje
relevantne zakone o zaštiti privatnosti i odredbe u vezi s tim, te kao međunarodna kompanija,
R&D Media i njene pridružene kompanija djeluje daleko izvan granica jedne zemlje.

Član 8. – Ograničenja odgovornosti
8.1. Korištenje usluga sadržaja i web stranice kompanije R&D Media su rizik krajnjeg
korisnika. R&D Media teži neometanom korištenju usluga sadržaja. R&D Media ne može
garantirati da će usluge sadržaja ispuniti zahtjeve krajnjeg korisnika ili da će preuzimanje,
primanje i/ili konsultovanje usluga sadržaja ostati neometano ili bez greške.
8.2 Krajnji korisnik prihvata da, u pogledu usluga mobilne telekomunikacije, sposobnost
uspostave veze, održavanja veze i kvaliteta veze nije ista ili adekvatna u svako vrijeme i na
svakom mjestu te da usluge sadržaja mogu biti pogođene na neželjen način ili postati
privremeno nedostupne zbog smetnji uzrokovanih fizičkim faktorima (tunelima, planinama,
zgradama, itd.), prilagođavanjima ili održavanjima mreže Operatera.
8.3 Ako krajnji korisnik nije u mogućnosti uživati neometanu upotrebu usluga sadržaja u bilo
koje vrijeme, to ga ne ovlašćuje na smanjenje cijene usluga sadržaja ili na povrat novca već
plaćenih iznosa.
8.4 R&D Media nikad neće biti odgovorna za štetu, kao što je, ali nije ograničeno na,
infekciju ili kvar hardvera i/ili softvera koje krajnji korisnik koristi, koja nastane kao rezultat
pristupa web stranici ili upotrebe usluga sadržaja, što uključuje preuzete usluge sadržaja te
hardver i softver koji su potrebni za uspostavu veze. Krajnji korisnik mora sâm poduzeti
mjere da bi izbjegao takve incidente.
8.5 Ako je R&D Media ipak odgovorna za nadoknadu krajnjem korisniku, zbog bilo kojeg
razloga, nadoknada nikad neće premašivati iznos fakture za uslugu sadržaja koja je uzrokom
štete.
8.6 Sadržaj web stranice je sakupljen uz najveću pažnju. Međutim R&D Media ne može dati
nikakve garancije u pogledu prirode, tačnosti ili sadržaja tih informacija. R&D Media nije
odgovorna ni za kakve greške, netačnosti, pogrešna razumijevanja, kašnjenja ili nejasne
transmisije narudžbi i izjava zbog upotrebe interneta ili za reperkusije predmetnim
informacijskih tačaka.

Član 9. – Obeštećenje
Krajnji korisnik ne smije poslati nikakve poruke koje su zaražene i/ili pokvarene, nezakonite,
štetne, koje predstavljaju prijetnju, koje su vulgarne, ponižavajuće, odbojne, koje krše
privatnost ili koje su na bilo koji drugi način nepoželjne za R&D Mediu i obeštećuje
kompaniju R&D Media za svu direktnu ili posljedičnu štetu uzrokovanu takvim porukama.

Član 10.– Narudžbe usluga
Krajnji korisnik mora biti najmanje 18 godina star. Ako niste odgovorni za plaćanje računa
mobilnog telefona ili ste mlađi od 18 godina, zahtijevamo pristanak strane koja plaća račun
mobilnog telefona (vaših roditelja, staratelja, poslodavca, itd.) prije vaše registracije i/ili
učestvovanja u usluzi. Registracijom i/ili učestvovanjem u usluzi, R&D Media pretpostavlja
da je krajnji korisnik pribavio neophodni pristanak, saglasnost ili odobrenje od osoba koje
plaća račun mobilnog telefona, skrbnika, roditelja, itd.

Član 11. – Primjenjivi zakoni
11.1 Zakon zemlje u kojoj se kampanja provodi je primjenjivi zakon te upotreba usluga
sadržaja, ugovora i web stranice podložna ovim zakonima. Neizvršavanja ili neprovedba
prava ili odredbi Općih uvjeta i odredba od strane kompanije R&D Media neće sačinjavati
temelje za eliminaciju ovih prava i odredbi. Ako se odredba Općih uvjeta i odredbi smatra
nevažećom od strane nadležnog okružnog suda, strane su saglasne da okružni sud mora
nastojati dati učinak namjeri strana kako je utvrđeno u odredbama, ukoliko je zakonom
dozvoljeno, a ostale odredbe Općih uvjeta i odredbi u potpunosti ostaju na snazi.
11.2 Za bilo koje i sve sporove nadležan je isključivo nadležni sud u Amsterdamu.

Član 12. – Izmjene i dopune
Ovi Opći uvjeti i odredbe, s vremena na vrijeme, mogu biti revidirani od strane kompanije
R&D Media. Krajnji korisnici će biti informirani o izmjenama i dopunama putem poruke na
web stranici. Ove izmjene i dopune će se smatrati prihvaćenima ako krajnji korisnik nastavi
da koristi ili preuzima usluge kompanije R&D Media nakon datuma navedenog za uvođenje
izmjena i dopuna. Ove Opći uvjeti i odredbe mogu se zatražiti od kompanije R&D Media u
bilo koje vrijeme.

R&D Media ima svoj registrirani ured u Amsterdamu i registrirana je u Privrednoj komori
pod brojem (34233120), PDV br . NL 8147.53.589B01