October 30, 2017

OPĆI UVJETI I ODREDBE

Opći uvjeti i odredbe GLOMOBI

Član 1. –Prava i odgovornosti
Uvjeti i odredbe navedeni na web stranici (‘Uvjeti i odredbe o promociji’ i ‘Uvjeti i odredbe za korisnike’) uz, dole navedene, Opće uvjete i odredbe se primjenjuju i čine dio svih ponuda za digitalne i druge usluge koje online pruža kompanija R&D Media putem mreža operatera mobilne komunikacije (‘Operater’) kod kojih se krajnji korisnik pretplatio (‘Mobilna pretplata’) (čak i ako usluge nisu opisane ili nisu detaljno opisane u ovim uvjetima i odredbama). Digitalne i druge usluge koje online pruža kompanija R&D Media uključuju igrice, tekstualne poruke, zvučne i/ili slikovne datoteke i/ili slične usluge (‘Usluge sadržaja’) koje se dostavljaju putem mreže Operatera, inter alia putem Tekstualnih poruka (‘SMS’), Općih paketskih radijskih usluga (‘GPRS’) i/ili Usluga treće generacije (‘3G’).

Član 2. – Promjene cijena i proizvoda
2.1 Postojeći krajnji korisnici će, putem SMS-a, biti informirani sedmicu dana prije primjene podešene cijene. Ako krajnji korisnici nastave da koriste usluge kompanije R&D Media ili se registriraju nakon datuma uvođenja promjene cijene, promjena će se smatrati prihvaćenom. R&D Media zadržava pravo da uvijek bude ovlaštena da primijeni podešavanje cijene nakon pružanja obavještenja na web stranici.
2.2 R&D Media zadržava pravo da zamijeni proizvod ekvivalentnim alternativnim proizvodom bez prethodnog obavještenja.

Član 3. – Troškovi
3.1 Ponude ili cijene navedene u oglasima ili na stranici www. Glomobi.com (‘Web stranica’) nisu obavezne, osim ako ponuda izričito ne navodi drugačije u pisanoj formi.
3.2 Troškove će zaračunati Operater ili će, u slučaju prepaid pretplate, biti opterećen kredit krajnjeg korisnika. Krajnji korisnik daje izričito ovlaštenje za ove svrhe i garantira da će Troškovi biti sakupljeni.
3.3 Troškovi se mogu zaračunati za svaku poruku koja je poslana ili primljena, zavisno od vrste poruke i/ili metode plaćanja. Standardni troškovi slanja SMS-ova (tj. tekstualnih poruka), kako je naveo operater, su primjenjivi na sve poruke koje su poslane i primljene. Jedinstvena naknada za registraciju se također može primijeniti. Više informacija o cijenama i metodama plaćanja za korištenje usluge u određenoj zemlji možete pronaći u Često postavljanim pitanjima (FAQ) i/ili Uvjetima i odredbama za korisnike.

Član 4. –Dostavljanje Usluga sadržaja
Usluge sadržaja zahtijevaju se od kompanije R&D Media i dostavljaju krajnjem korisniku putem usluga i mreže Operatera.

Član 5. – Prekid i otkazivanje
Metode prekida dostave usluga sadržaja su navedene u Uvjetima i odredbama za korisnike te se usluga može prekinuti samo na način utvrđen u Uvjetima i odredbama za korisnike.

Član 6. – Intelektualno vlasništvo
6.1 Osim ako nije drugačije navedeno u ovim Općim uvjetima i odredbama, sva autorska prava, patenti, trgovačke marke, crteži, modeli i/ili druga prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na sadržaj usluga i/ili web stranice su vlasništvo kompanije R&D Media, njenih dobavljača i drugih ovlaštenih strana.
6.2 R&D Media garantira krajnjem korisniku ograničeno, neekskluzivno, neprenosivo i poništivo pravo upotrebe za preuzimanje, primanje i/ili konsultovanja usluga sadržaja.
6.3 Osim ako kompanija R&D Media izričito ne navede drugačije, krajnjem korisniku nije dopušteno da reproducira, mijenja, izvršava, prenosi, distribuira, prodaje, koristi izvedene proizvode ili na bilo koji drugi način koristi preuzete ili primljene usluge sadržaja, bez prethodne pisane saglasnosti za ovu svrhu.
6.4 Krajnji korisnik nadoknađuje štetu i rizike kompaniji R&D Media i njenim službenim osobama, menadžmentu, zaposlenicima, dobavljačima i pružaocima informacija trećih strana i prihvata odgovornost prema kompaniji R&D Media i njenim službenim osobama, menadžmentu, zaposlenicima, dobavljačima i pružaocima informacija trećih strana za
posljedice ili kršenje prava intelektualnog vlasništva kompanije R&D Media ili trećih strana, za kršenja ovih Općih uvjeta i odredbi koja proističu iz neovlaštene upotrebe naših usluga ili provedbe.

Član 7. – Obrada podataka i privatnost
7.1 R&D Media zadržava pravo da koristi sve podatke krajnjeg korisnika (broj mobilnog telefona, adresu e-pošte, itd.) za dodatne promotivne svrhe.
7.2 R&D Media sakuplja i obrađuje (tj., između ostalog, sakuplja, čuva, konsultuje, pruža trećim stranama, klasificira i povezuje) određene lične podatke i podatke o saobraćaju krajnjeg korisnika.
7. R&D Media će obraditi podatke krajnjeg korisnika samo u skladu sa vlastitom politikom privatnosti, koju možete vidjeti i preuzeti sa web stranice. Kompanija R&D Media poštuje relevantne zakone o zaštiti privatnosti i odredbe u vezi s tim, te kao međunarodna kompanija, R&D Media i njene pridružene kompanija djeluje daleko izvan granica jedne zemlje.

Član 8. – Ograničenja odgovornosti
8.1. Korištenje usluga sadržaja i web stranice kompanije R&D Media su rizik krajnjeg korisnika. R&D Media teži neometanom korištenju usluga sadržaja. R&D Media ne može
garantirati da će usluge sadržaja ispuniti zahtjeve krajnjeg korisnika ili da će preuzimanje, primanje i/ili konsultovanje usluga sadržaja ostati neometano ili bez greške.
8.2 Krajnji korisnik prihvata da, u pogledu usluga mobilne telekomunikacije, sposobnost uspostave veze, održavanja veze i kvaliteta veze nije ista ili adekvatna u svako vrijeme i na svakom mjestu te da usluge sadržaja mogu biti pogođene na neželjen način ili postati privremeno nedostupne zbog smetnji uzrokovanih fizičkim faktorima (tunelima, planinama, zgradama, itd.), prilagođavanjima ili održavanjima mreže Operatera.
8.3 Ako krajnji korisnik nije u mogućnosti uživati neometanu upotrebu usluga sadržaja u bilo koje vrijeme, to ga ne ovlašćuje na smanjenje cijene usluga sadržaja ili na povrat novca već plaćenih iznosa.
8.4 R&D Media nikad neće biti odgovorna za štetu, kao što je, ali nije ograničeno na, infekciju ili kvar hardvera i/ili softvera koje krajnji korisnik koristi, koja nastane kao rezultat pristupa web stranici ili upotrebe usluga sadržaja, što uključuje preuzete usluge sadržaja te hardver i softver koji su potrebni za uspostavu veze. Krajnji korisnik mora sâm poduzeti mjere da bi izbjegao takve incidente.
8.5 Ako je R&D Media ipak odgovorna za nadoknadu krajnjem korisniku, zbog bilo kojeg razloga, nadoknada nikad neće premašivati iznos fakture za uslugu sadržaja koja je uzrokom štete.
8.6 Sadržaj web stranice je sakupljen uz najveću pažnju. Međutim R&D Media ne može dati nikakve garancije u pogledu prirode, tačnosti ili sadržaja tih informacija. R&D Media nije odgovorna ni za kakve greške, netačnosti, pogrešna razumijevanja, kašnjenja ili nejasne transmisije narudžbi i izjava zbog upotrebe interneta ili za reperkusije predmetnim informacijskih tačaka.

Član 9. – Obeštećenje
Krajnji korisnik ne smije poslati nikakve poruke koje su zaražene i/ili pokvarene, nezakonite, štetne, koje predstavljaju prijetnju, koje su vulgarne, ponižavajuće, odbojne, koje krše privatnost ili koje su na bilo koji drugi način nepoželjne za R&D Mediu i obeštećuje kompaniju R&D Media za svu direktnu ili posljedičnu štetu uzrokovanu takvim porukama.

Član 10.– Narudžbe usluga
Krajnji korisnik mora biti najmanje 18 godina star. Ako niste odgovorni za plaćanje računa mobilnog telefona ili ste mlađi od 18 godina, zahtijevamo pristanak strane koja plaća račun mobilnog telefona (vaših roditelja, staratelja, poslodavca, itd.) prije vaše registracije i/ili učestvovanja u usluzi. Registracijom i/ili učestvovanjem u usluzi, R&D Media pretpostavlja da je krajnji korisnik pribavio neophodni pristanak, saglasnost ili odobrenje od osoba koje plaća račun mobilnog telefona, skrbnika, roditelja, itd.

Član 11. – Primjenjivi zakoni
11.1 Zakon zemlje u kojoj se kampanja provodi je primjenjivi zakon te upotreba usluga sadržaja, ugovora i web stranice podložna ovim zakonima. Neizvršavanja ili neprovedba prava ili odredbi Općih uvjeta i odredba od strane kompanije R&D Media neće sačinjavati temelje za eliminaciju ovih prava i odredbi. Ako se odredba Općih uvjeta i odredbi smatra nevažećom od strane nadležnog okružnog suda, strane su saglasne da okružni sud mora nastojati dati učinak namjeri strana kako je utvrđeno u odredbama, ukoliko je zakonom dozvoljeno, a ostale odredbe Općih uvjeta i odredbi u potpunosti ostaju na snazi.
11.2 Za bilo koje i sve sporove nadležan je isključivo nadležni sud u Amsterdamu.

Član 12. – Izmjene i dopune
Ovi Opći uvjeti i odredbe, s vremena na vrijeme, mogu biti revidirani od strane kompanije R&D Media. Krajnji korisnici će biti informirani o izmjenama i dopunama putem poruke na web stranici. Ove izmjene i dopune će se smatrati prihvaćenima ako krajnji korisnik nastavi da koristi ili preuzima usluge kompanije R&D Media nakon datuma navedenog za uvođenje izmjena i dopuna. Ove Opći uvjeti i odredbe mogu se zatražiti od kompanije R&D Media u bilo koje vrijeme.

R&D Media ima svoj registrirani ured u Amsterdamu i registrirana je u Privrednoj komori pod brojem (34233120), PDV br . NL 8147.53.589B01